คำสั่งต่าง ๆ

 
คำสั่งบรรจุ

คำสั่งเลื่อนยศ

คำสั่งตำแหน่ง คำสั่งเงินเดือน
 
คำสั่งปรับย้าย คำสั่ง พ.ส.ร.